لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
قرابادین، یا داروسازی - شرح نرم افزار های مرجع طب سنتی

قرابادین، یا داروسازی

دوشنبه 8 خرداد 1391 21:01 نویسنده: سید رحمت الله انصاری چاپ

  قرابادین

 قرابادین، یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در طب سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی یا مفرد نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تمامی موارد مورد نیاز بیمار پاسخ دهد و بیمار و بیمارها را کفایت نماید، بهتر است با همان داروی تکی معالجه گردد و از بکار بردن داروهای مرکب پرهیز شود.

  فهرست ذیل مربوط به اسامی مفردات قرابادین کبیر عقلیلی خراسانی است که از نرم افزار قرابادین کبیر استخراج گردیده است .  

 

توضیح : شرح کامل نسخ خطی و شرح متون جدید با تصاویر هرکدام از مفردات ذیل در نرم افزار قرابادین کبیر موجود است . 

کسانیکه که مایلند این نرم افزار را تهیه نمایند با تلفن ۰۹۱۲۳۳۸۲۲۹۵ تماس حاصل فرمایند. 

آبار

آبنوس

آبیل

آجر

آچین

آذان الفار

آذربو

آذریون

آردتوله

آرغیس

آزاد درخت

آس

آس بری

آسیوس

آطریلال

آلسن

آملیلس

آنس النفس

آب کمه

ابازیر

ابراهیمیه

ابریشم

ابرون

ابزار

ابقر

ابن عرس

ابوخلسا

ابوقانس

ابوقسطس

ابهل

اتان

اتباطون

اترج

اتنکن

اتیس

اثل

اثلق

اثمد

اجاص

احریض

احیون

اخثاء البقر

اخنینوس

اخرساج

اخیروس

ادرک

اذارقی

اذارافیون

اذخر

اراقو

اراک

اربع واربعین

ارجوان

اردق ناقی

ارز

اورز

ارضه

ارسطون

ارغامونی

ارقیطون

ارقطیون

ارمال وارمالک

ارمنین

ارنب بری

ارنب بحری

اروسه

ارید برید

اسارون

اسد

اسدالعدس

اسرار

اسرنج

اسروزع

اسطراغالیس

اسطوخودوس

اسفاناخ

اسفلیناس

اسفنج

اسفندان

اسفیداج

اسفیداج الجصاصین

اسفیدباج

اسقنقور

اسقوردیون

اسقولوقتدریون

اسقیل

اسکتو

اسکنده

اسل

اسلنج

اسودسالخ

اشترغار

اشخیص

اشراس

اشق؟

اشنان

اشنه

اصابع الصفر

اصابع فرعون

اصابع هرمس

اصابع الاصوص

اصطرک

اطراطیقوس

اطرماله

اطریه

اظفارالطیب

اظفارالجن

افاویه

افتیمون

افربیون

افسنتین

افشرج

افعی

افلنجه

افنیقون

افیقطس

افیمیدون

افیوس

افیون؟

اقاقیا

اقحوان

اقسون

اقط

اقلیمیا

اکارع

اکتمکت

اکلیل الملک

اکلیل الجبل

الب؟

النج

الوسن

الومالی

الوین

الیه

اماریطن

امبربارس

امدریان

امرود

امره

امسوخ

امعاء

امغیلان

املج

امل بید

امل کچائی

ام وجع الکبد

اناغالس

اناغورس

انبج

انتله

انثلیس

انجبار

انجدان

انجره

انجیر آدم

اندروصارون

انداهمان

اندروطالیس

اندروطون

انزروت

انسان

انغرا

انف العجل

انفحه

انکول و اکول

انکیز

انناس

انوطیلون

انیسون

اوافیوس

اوز

اوسبید

اوفیموبذاس

اونوما

اونومالی

اونیا

اومالی و اورمالی

اهال

اهلیلج

اهلیلج کابلی

اهلیلج اصفر

اهلیلج اسود

اهلیلج چینی

ایارانوطانی

ایثولیس

ایدمامیر

ایدیغون

ایذااریذا

ایرفارون

ایرسا

ایمارانوطالی

ایل

بابونج

بادآورد

بادرنجبویه

بادروج

بادزهر

بادزهر قنفذی

بادزهرمعدنی

بادنجان

بادنجان بری

بادیان خطائی

بارزد

بارود

باریلوماین

باز؟

باشق

باقلا

باقلای قبطی

بالسه

باکر

پالک جوهی

بالنکو

بامیه

ببغا

ببر

بپیه

ببیهه

بخورالاکراد

بخورالسودان

بخورمریم

پخته جوش

بدسغان

بدهل

بر؟

بردی

پرسیاوشان

برسیان

برطانیقی

برک

برکک شیرازی

برنجاسف

برم

برنگ کابلی

برنوف

برواق

بروانی

برهتا

بریامصری

بریاله

بزرقطونا

بزغنج وبزغند

بزرکتان

بسباسه

بستان افروز

بستیاج

بسد

بسر و بلح

بسفایج

بشام

بشنین

بصاق

بط؟

جرادالبحر

جرجیر

جرجیرالماء

جرمیلک

جرونحی

جری

جزر

جزع

جعده

جغد

جفت آفرید

جکی

جکوتره

جکوند

جلاب

جلابا

جلد

زاج المطبوخ

زباد

زبد؟

زبدالبحر

زبدالبورق

زبرجد

زبزب

زبیب

زبیب الجبل

زبل؟

زجاج؟

زراوند

زراوندمدحرج

زرنب

زرنباد

زرافه

زرزور

زرنیخ

زریر

زریق

لبن الخنزیر

لبن الرماک

لبن الضان

لبن اللقاح

لبن المعز

لبن النساء

لبن حمار الوحش

لبن الغزال

لبن الحامض

لبن السوداء

لبن الیتوعات

لتکو

لجالو

لحم؟

لحیه التیس

لخنیس

لسان؟

لساه

لسان الابل

بطارخ

بطم

بطیخ

بطیخ هندی

بعرالحیوان

بغرا

بغل

بق؟

بقثوفرتن

بقر؟

بقرالوحش

بقس

بقلة الحمقاء

بقله یمانی

بقله حامض

بقله البراری

بقله الرماه

بقله الاوجاع

بقم

بکا

بکچی

بکن

بکمون

بکهرینده

بلادر

بل؟

بلاس

بلاس بابره

بلاسنطور

بلبل هزاردستان

بلبوس

بلح؟

بلخته

بلخیه

بلسان

بلسکی

بلغار

بلور

بلوط

بلوط الارض

بلوطی

بلول

بلیلج

بنات وردان

بندا

بندال

بندق

بندق هندی

بنج

بنطافلن

بنفسج

بنقه

بنک

بن؟

بنستکی

بنیاله

بورق

بوزیدان

بوش دربندی

بول؟

بول الابل

بولامونیون

بولسری

بونیون

بوئی

بهمن

بهمی

بهکرمول

بهنکره

بهوئی انوله

بیارانکا

بیبل

بیخ زرین گیاه

بیسم

بیش

بیش موش بوحا

بیض

بیل؟

تانبول

تار

تال مکهارا

تبن

تدرج

تراب

نراب المربعات

تراب الصیدا

تراب الشارده

تربد

ترمس

ترنجبین

تشمیزج

تفاح

تمر

تمرهندی

تمساح

تن؟

تنباکو

تنروخطائی

تنکار

تنین بحری

توابل

توت

توتیا

تودری

تورئی

تهکار

تین؟

تیواج

ثافسیا

ثجیر

ثرید

ثعلب

ثفل

ثلج

ثلج صینی

ثمام

ثمره الاثل

ثمره الطرفا

ثمنش

ثوم

ثومون

ثیل

جارالنهر

جام بهل

جام کهاس

جاموس

جامون

جاورس

جاوشیر

جاول منکری

جای خطائی

جبره

جبسین

جبن

جبلاهنگ

جثجاث

جدوار

جراد

جلنار

جلنجبین

جلوز

جلید

جمار

جمجم

جمد

جمست

جمل

جمهوری

جنبا

جندبادستر

جنطیانا

چوب چینی

چوب چینی خطائی

جوز

جوزابه

جوزارقم

جوزبوا

جوزجندم

جوزالخمس

جوزالزنج

جوزالسرو

جوزالشرک

جوزالعبهر

جوزالقطاه

جوزالقی

جوزالکوثل

جوزماثل

جوشیصا

جونلائی

جینت

جیدار

جیکلک

حااقطی

حاج

حاشا

حاسیس

حاماسوقی

حباب

حباحب

حبارا

حبحبو

حبرج

حب البان

حب بلسان

حب الخضرا

حب الراسن

حب الریباس

حب الزلم 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :