لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
نرم افزار مرکبات قرابادین کبیر - شرح نرم افزار های مرجع طب سنتی

نرم افزار مرکبات قرابادین کبیر

دوشنبه 16 مرداد 1391 18:43 نویسنده: سید رحمت الله انصاری چاپ

 

 

دستورالعمل های ساخت ترکیبات داروهای طبیعی از قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

 

 جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۱۲۳۳۸۲۲۹۵  

  قابل توجه شرکت ها و ارگان های طب سنتی ونیاکان فهرست ذیل مربوط به نرم افزار  

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی که شرح کامل هریک از نسخ در نرم افزار ذکر شده واین 

نرم افزار دارای امکان جستجو در لیست را دارا میباشد جهت مذاکره  

در ادامه تعدادی از فهرست نسخ بعنوان نمونه آورده شده .

با تلفن ۰۹۱۲۳۳۸۲۲۹۵ 

 


 

 نسب مولف

 داروی آبار
داروی الرصاص
سرمه رفع التها ب
شیاف آبار
مرهم آبار
میل اسرب
 دستورابزنات
ابزن رطب
ابزن حشایش
ابزن حشایش دو
ابزن حشایش حاره
ابزن مالیخولیا
ابزن مفاصل
ابزن مرطب
ابزن قلمی
ابزن یبسی
ابزن نافع رعشه
ابزن تمدد وکزاز
 ابزن نافع خدر
 ابزن نافع کزازو تمدد امتلائی
ابزن نافع تشنج امتلائی بلغمی
 ابزن نافع فالج بلغمی
ابزن تشنج امتلائی
ابزن نافع فالج واسترخا
 ابزن نافع قولنج وشاش بند
ابزن نافع برای کلیه ومثانه
ابزن قابض نافع بول الدم
 ابزن نافع سرعت انزال
ابزن نافع ادرارحیض
ابزن نافع زنان حامله
 موارد استفاده درمانی آجر
دهن اجر نافع سنگ مثانه
آردتوله نافع رشدموی سر
مرحم آزاددرخت نافع کچلی وروئیدن موی
منافع آس یا برگ مورد
امراض الراس نافع دردسر
اورام الراس دهن آس نافع سر ودماغ
امراض العین نافع چشم وگوش
   حب الاس مقوی معده ونافع اسهال وبواسیر
 الزینه طبیخ رفع بدبوئی زیربغل وکنج ران
  جوارش حب الاس نافع اسهال ورطوبت معده
جوارش حب الاس در امراض معده و اسهال
جوارش حب الاس خوزی اسهال حادث ازبرودت
  جوارش خوزی صغیر نافع اسهال حرارت مزاج
جوارش حب الاس دارای طبیعت معتدل
حب الاس خوزی نافع سوء هاضمه
جوارش حب الاس نافع ضعف معده وکبد
نسخه حکیم   نافع امراض دماغی وضعف معده
 نسخه محمدبن زکریا نافع معده
دوای حب الاس نافع اسهال کودکان
جوارش حب الاس ذخیره خوارزم شاهی
 دهن الاس  ضماد نافع ورم سر
ضماد د از ابن ماسویه نافع ورم سر
 ضماد ورم سر از یوسف ساهر
 دهن الاس ضماد نافع ضربه به سر
ضماد رویش وسیاه کننده وتقویت موی سر
  ضماد التحام زخم و سوختگی وتقویت موی
 ضماد مانع ریختن موی به علت داءالثعلب
ضماد برای ضربه مزمن به سر
 ضماد نافع برای رعشه حادث از شراب
 حب مسکن قی وسرفه واسهال مزمن
حب های نافع برای اسهال کودکان وبزرگسالان
 قطره بینی برای سردرد وسکته وسرسام
سویق برای سهال بلغمی
 شربت لینت آور ونافع ضعف معده
 شربت برای ورم گوش و نافع درد سر
شربت نافع برای ادرارغیرارادی
 شربت برای اسهال خونی وبواسیر
شربت نافع نفث الدم
 شربت قابض اسهال
 شربت سرفه و اسهال عارض کودکان
 ضماد جهت اسهال
 ضماد برای ورم سر حادث از ضربه
 ضماد دیگر برای ورم سر
ضماد ساهر نافع ورم حادث از ضربه
 ضماد ماساژ برای معده و ضربه سر
قرص نافع قی واسهال حاد
عصاره نافع مثانه واسهال مزمن وسینوزیت
قرص نافع اسهال
معجون زکریا رازی برای تقویت معده
 معجون تقویت معده از عیسی بن مهاربخت
معجون نافع ضعف ماسکه معده
معجون برای تقویت ضعف جاذبه کبد
معجون برای تکرار ادراری
ضماد مقوی دماغ وورم سر حادث از ضربه
 خواص آس بری برای تقویت قوه باء وسایر
 عرق اسو نافع کبد ومعده
عرق آسو نشاط آور
 آطریلال ضماد آن نافع برص
معجون آطریلال نافع برص
آنس النفس نافع مالیخولیا وتقویت حواس
 ابازیر برای بو وطعم غذا وبرای هضم نافع
صنعت وخواص درمانی ابریشم
 دستور تهیه خاکستر ابریشم نافع چشم
 خمیرة ابریشم برای تقویت اعصاب
خمیره ابریشم نشاط آور ودفع وسواس
 خمیره ابریشم رفع سودا ووسواس ومقوی باء
خمیره ابریشم برای تقویت قلب وکبد
 خمیره ابریشم معجون مقوی قوا
 خمیره ابریشم برای تقویت قلب واعصای رئیسه
 خمیره ابریشم برای نسیان وبرودت مزاج
 خمیره ابریشم بسیار مفید برای تقویت قلب
خمیره ابریشم نشاط آور و تقویت معده ودل وجگر
 خمیره ابریشم برای تقویت قلب
خمیره ابریشم دیگر مقوی برای قلب ودماغ وکبد
خمیره ابریشم حکیم صالح خان برای تقویت قلب
خمیره ابریشم حکیم محمد رضا
خمیره ابریشم با مومیائی
 معجون خمیره ابریشم جهت رضاقلی میرزا پسر نادرشاه
پودر ابریشم دفع سودا قوت معده ونافع خون
پودر ابریشم مقوی قلب وخفقان حاد
پودرابریشم برای خفقان وضعف قلب ودماغ
شراب ابریشم مقوی قلب واعصاب ومعده
شراب ابریشم نافع امراض سودائی وقلب وخفقان
 شراب ابریشم دیگر برای قلب واعصاب وخفقان
شراب ابریشم نافع قلب واعصاب ورم بواسیر وخفقان
شراب ابریشم تقویت دل ودماغ وقوه باء
شراب ابریشم سید حکیم عمادالدین محمود شیرازی
شراب ابریشم حکیم قزوینی مقوی قلب واعصاب ومعده
   شراب ابریشم فارس تقویت قلب واعصاب وباء
شراب ابریشم حکیم باشی نواب شاه سلیمان صفوی
 شراب ابریشم مقوی قلب و کبد ومعده ودماغ
شراب ابریشم برای مالیخولیا وتقویت مغز
 شراب ابریشم مومیائی
عرق ابریشم مقوی قلب وقوه باء واعصاب
مفرح ابریشم تقویت مغز وامراض قلبی
مفرح ابریشم جهت اصلاح اخلاط سودا وبلغم
مفرح ابریشم برای دفع رعشه ومقوی بنیه
گیاه ابوخلسا وخواص داروئی ودرمانی آن
  گیاه ابهل وجوارش وخواص درمانی وکاربرد آن
گیاه اترج وکاربرد وخواص درمانی وغذائی آن
نسخ اترج مقوی باء ونافع صرع و بواسیر ومعده
  جوارشات اترج جهت تقویت معده ورفع بوی دهان
حب الاترج محلل قوی
دهن (روغن) قشر اترج نافع درد مفاصل ومحلل
دهن (روغن) پوست درخت اترج وخواص درمانی
شراب حماض اترج نافع ضعف معده
 شراب حماض (گیاه ترش )اترج مقوی قلب ومغز
شراب حماض(گیاه ترش ) اترج مسکن ودافع قی ورفع سم
عرق پوست زرد اترج مقوی قلب ومعده
 عرق پوست اترج
قرص قندی حماض (گیاه ترش ) اترج نافع یرقان
 مربای پوست زرد اترج مقوی قلب ومغزوکبد
  مربای اترج (بالنگ)تقویت معده وقلب
مخلل (ترشی پرورده) اترج یا بالنگ مقوی معده وکبد
 گیاه اثل (شوره کز) وخواص درمانی وغذائی
جوارش غذبه (میوه اثل) مقوی معده واشتها آور
نسخ گیاه اثل برای درمان
 ماده معدنی اثمد (سرمه)مقوی باصره وچشم
" جواهر سرمه
  جواهر سرمه"
 شیاف اثمد نافع افراط حیض
قرص اثمد (سرمه)نافع امعا وحفظ جنین
کحل الجواهر های (سرمه ها) محافظ روشنائی چشم
اثیرالملوک نافع بوی بد دهان وورم گلو وجوش دهان
اجاس (آلوی زرد وسیاه)نافع هضم وگوارش وخارش
شراب های آلو نافع سردرد وصفرا وملین و یرقان
  طبیخ (ترشی) اجاس یا آلوی زرد یا سیاه
آلو بخارا نافع سردرد و قلب به سبب سوء مزاج صفرا
مطبوخ یاجوشانده اجاص (آلوبخار) دفع صفرای معده
 معجون اجاص(آلوبخارا)مسهل جمیع اخلاط
نقوع (خیسانده) آلوبخارا ملین ومسکن حرارت وسردردصفراوی وخارش بدن
 نقوع (خیسانده)آلوبخارا برای سردرد دموی وصفراوی وسرسام
 درخت اذاراقی (کچوله) نافع دندان درد ومفاصل وگوش درد وتب بلغمی
معجون اذاراقی جهت ترک اعتیاد نافع درد مفاصل وفالج وگرفتگی عروق
 معجون اذارقی هندی تقویت باء ورفع کمردرد وفلج وسالمندان
 گیاه اذخر(کورگیاه) نافع کبد ومثانه ومعده والتهاب رحم ودرد مفاصل ودندان درد
روغن شکوفه گیاه اذخرقابض نافع برص ورویش مو وانواع خارش ودندان درد وزخم دهان ولثه
 روغن میوه گیاه اذخر برای برص وکبد وگرفتگی معده
قرص شکوفه گیاه اذخر نافع اسهال
معجون گیاه اذخراستفراغ ودرد معده
 گیاه  ارجوان (ارغوان)نافع برودت معده وکلیه وشادی آور
 انواع غذای پلاوا که از برنج ساخته شده وجنبه خوراکی وداروئی دارد
 گیاه ارز(برنج )خواص درمانی وغذائی آن
   حلوای آرد برنج
حلوای برنج نجان احمدی مقوی قلب وبدن وضعف معده
حلوای برنج بیخ دربهشت نافع درد سر وقلب به علت سودا ومقوی مغز وقلب
  نان برنج ومصرف صحیح آن
 سویق برنج قابض ومسکن حرارت
 غذای شوربای برنج نافع سردرد وکلیه ومثانه
 شیربرنج معتدل دررطوبت ویبوست وسریع الهضم وافزودن منی ومقوی باء
غذای قلیه برنج نافع سردرد وقلب به علت سوء مزاج بلغمی یا سوداوی
 غذای برنج مآلارزکه منافع مولد منی وموافق معده وامعا
نسخه ارکجه نافع برای تقویت قلب ومغز
  عبیرمایه یا اکسیر وروش ساخت آن
 ارنب بری یا خرگوش وخواص درمانی آن
  اسارون یا ریشه سنبل بری شامل مشخصات وخواص درمانی آن
   جوارش اسارون (ریشه سنبل بری) مقوی اعصاب وبرای فلج
  عرق اسارون مفرح وشادی بخش ومقوی قلب
معجون اسرارالاطباء کبیربسیار مقوی باء ودل و مغز ونافع نقرس وگرفتگی عروق
معجون اسرارالاطبای صغیر افزایش منی وتقویت کلیه ومثانه ومغز
گیاه اسطوخودوس مشخصات وخواص درمانی آن
ترکیبات وخواص درمانی حب های اسطوخودوس
روغن اسطوخودوس جهت ورم گوش
شراب اسطوخودوس ساده نافع برای مالیخولیا ونافع برای سردرد وتعدیل مزاج
 شراب اسطوخودوس برای مغز ومرض صرع مفید است
شراب اسطوخودوس حکیم سدید منضج موادسوداوی وبلغمی وملین ونافع سردرد وجمیع امراض مغزی
 شراب اسطوخودوس حکیم مومن مقوی مغز ومعده ونافع صرع وسکته وکابوس
شراب اسطوخودوس منضج ومنقی اخلاط بلغمیه وسوداویه وجمیع بدن وسر ومغز و سردرد ومرض صرع
 شراب اسطوخودوس قلمی برای امراض مغزی واعصاب وبیماری صرع وفلج
شراب اسطوخودوس ازمجربات حکیم اشرف قمی برای امراض سوداویه ومالیخولیا
 شراب اسطوخودوس مجرب از برای خدر بلغمی
عرق اسطوخودوس مقوی مغزی وبرای عفونت اخلاط ونافع افراد بلغمی مزاج ورعشه سالمندان
  جوشانده اسطوخودوس نافع برای اخلاط سوداوی ووسواس وجنون ومفاصل وصاف کننده خون
معجون اسطوخودوس نافع برای ضعف بینائی
معجون اسطوخودوس برای معده وبواسیر مفید است
معجون اسطوخودوس نافع برای صرع بلغمی
 اسفناج وکاربرد درمانی آن
 صداع اسفناج نافع برای درد سر ومحرک صفرا وسودا
  اسفناج از قول فخرالدین سمرقندی برای صداع وسردرد
 اسفناج ازقول مولانا نفیس
  اسفناج برای امراض مغزی مالیخولیا ووسواس وبرای تشنج
 اسفناج برای زکام ونزله وسردرد از نگرانی و خناق
اسفناج نافع برای امراض ذات الجنب و سینه وسل وسرفه
 اسفناج نافع برای قولنج وبند آمدن ادرار
 اغذیه درمانی اسفناج برای رفع عطش وورم مثانه وسردرد حاد صفراوی
اسفیدباج یا شوربا غذای درمانی امراض سوداوی وجنون وجذام
غذای اسفیدباج برای نیکونمودن عقل
 غذای اسفیدباج برای مرض سهر  یا بیداری یا بیخوابی
غذای اسفناج برای بیماران مالیخولیا وجنون
 غذای اسفناج برای بیماران سکته بلغمی
غذای اسفناج برای کابوس
 غذای اسفناج برای صرع سوداوی
 غذای اسفناج برای فالج واسترخا ولقوه وتشنج
 اسفنج وکاربرد درمانی آن درطب قدیم
شراب مفید اسفندان
  اسفیداج یا سفیداب ومشخصات وخواص درمانی وکاربرد آن
شیاف های اسفیداج یاسفیداب وساخت کاربرد آنها در طب قدیم
 مرحم های اسفیداج یا سفیداب وروش ساخت وکاربرد آنها
گیاه اسقیل یا پیاز موش وپیاز دشتی کاربرد وخواص درمانی آن
منافع درمانی وکاربرد خل (سرکه) اسقیل
  انواع خل (سرکه) اسقیل یا پیاز دشتی ویاپیاز موش
شرح دواهائیکه از اسقیل ساخته میشود وبرای بیماری صرع مفید است
 شرح سکنجبین های اسقیل وخواص آنها
شرح شراب های اسقیل وخواص درمانی وکاربرد آنها
  شرح غرغره های اسقیل
 شرح قرص های اسقیل وخواص درمانی آنها
جوشانده اسقیل وکاربرد درمانی آنها
شرح معجون های اسقیل وموارد مصرف آنها
 حیوان اسقنقور وخواص درمانی آن
جوارش های حیوانی اسقنقور وخواص درمانی آنها
شرح معجون های حیوانی اسقنقور
اسود سالخ (مارسیاه) کاربرد وخواص درمانی آن
گیاه اشترخار وکاربرد وخواص درمانی آن
اشق (صمغ درخت اوشه) وخواص درمانی آن
نسخ مرهم های اشق برای کاربرد درمانی وروش تهیه آنها
بخور اشق (اشنه) نافع برای سردرد اختناق وشقیقه
جوارش اشق (اشنه) برای تقویت معده وباء
 غذای اطریه (آش رشته وآش آرد) وخواص درمانی آنها
دوای مرکب اعنبر وکاربرد درمانی آن
 افاویه وموارد مصرف درمانی آن
 افتیمون وخواص درمانی آن
حب های افتیمون که باعث خروج سودا ازبدن و مغز نموده ونافع مالیخولیا است
  شرح گردهای افتیمون وروش های تهیه ومصارف درمانی آنها
 شرح ساخت وخواص درمانی سکنجبین های افتیمون
جوشانده های افتیمون روش تهیه وخواص درمانی وموارد مصرف آنها
   خیسانده افتیمون روش تهیه ومواردمصرف درمانی آنها
معجون های افتیمون روش ساخت ومصارف درمانی آنها
ترکیب داروئی مغل افتیمون روش تهیه وموارد مصرف درمانی آنها
گیاه افربیون شرح مشخصات وکاربرد های درمانی آن
شرح ساخت وخواص درمانی حب های گیاه افربیون
 شرح روغن های گیاه افربیون روش ساخت وموارد مصرف درمانی
شیاف افربیون نافع برای ضعف مثانه
 ضمادهای افربیون روش ساخت وکاربرد های درمانی
 شرح ساخت وموارد مصرف درمانی قیروط های گیاه افربیون
  شرح ساخت وموارد مصرف معجون های افربیون
هشدارهای گیاه افربیون درمصرف صحیح آن
گیاه افسنتین مشخصات وموارد مصرف آن
شرح روغن های افسنتین روش ساخت وموارد مصرف درمانی آنها
شرح شراب های افسنتین شامل روش ساخت وموارد مصرف درمانی آنها
عرق افسنتین روش ساخت ومصارف درمانی آن
شرح ساخت وموارد مصرف ضماد های افسنتین
 شرح ساخت و موارد مصرف درمانی قرصهای افسنتین
جوشانده های افسنتین روش ساخت وموارد مصرف درمانی آنها
 معجون های افسنتین روش ساخت وموارد مصرف درمانی
 شرح  افشرج  وعرق های آن وموارد مصرف درمانی آنها
  شرح افعی ها  وموارد مصرف درمانی آنها
 شرح علامات افعی های سمی وگزش آنها
 شرح تریاق الافاعی (تریاق افعی ها)وخواص درمانی آن
 شرح ترکیب تریاق افعی ها ونگهداری وموارد استعمال آن
 شرح نسخ معتبرداروئی تریاق افعی ها
 شرح قرص های تریاق افعی ها و منافع وخواص آنها
شرح ساخت وموارد مصرف قرص های ضد سم تریاق
شرح منافع ومقادیر شربت های تریاق الافاعی
شرح مزاج تریاق فاروق یا تریاق افاعی
  روش های آزمایش وتست تریاق ها و تقسیم بندی آنها
 شروط کاربرد تریاق الافاعی برای معالجه ودرمان امراض
شرح حب های قرص ها تریاق افعی ها وروش ساخت و مصارف درمانی آنها
 شرح افیون وماهیت وروش اخذ از طبیعت
 شرح منافع وضررهای افیون از قول حکما واطبای قدیم
شرح دفع ضررهای افیون از بدن
  شرح مقدار مجاز مصرف وعلامات بیش از حد مجاز وکشنده مصرف افیون
  شرح علت نشاط افیون وکیفیت اعتیاد به آن
  شرح روش خوردن افیون برای بیماری ها ومعتادین وشب های ماه مبارک رمضان
    شرح ترک اعتیاد به افیون وتبدیل آن به دوای دیگر
 شرح حالات معتادین بعداز ترک اعتیاد
شرح معالجات حالات معتادین بعداز ترک اعتیاد
 مدت ماندگاری افیون وکیفیت نگهداری آن
 شرح کیفیت استعمال افیون در ترکیبات داروئی
 شرح بدل وافیون تقلبی
 شرح تعداد مرکبات افیونداراز حکمای قدیم
شرح نسخ اناثاسیا (نجات دهنده
اثاناسیا صغری (ترکیب داروئی افیون) روش ساخت وخواص درمانی آن
ترکیب داروئی افیون نسخ ارسطونات ارسطون شامل روش ساخت وخواص درمانی
 ترکیب داروئی افیون ارسطون صغیر شامل ساخت نسخ وخواص داروئی آنها
ترکیبات داروئی افیون با نام افلونیا شامل روش ساخت نسخ و خواص درمانی آنها
  ترکیبات داروئی از افیون با نام افلونیا رومیه وسایر نسخ شامل روش ساخت و خواص درمانی آنها
افلونیای فارسیه ازترکیبات داروئی افیون با شرح روش ساخت نسخ وخواص درمانی
 ترکیب داروئی افیون افلونیا محمودی با دستور ساخت وخواص درمانی
ترکیبات داروئی افیون بانام افلونیا روش ساخت خواص درمانی نسخ ادامه فارسیه
ترکیبات داروئی افیون بانام افلونیا با دستورات نسخ وخواص درمانی آنها ادامه فارسیه
داروهای ترکیبی افیون درذکر نسخ برشعثاوان دستورات ساخت وخواص آنها
ترکیب داروئی افیون به نام برش دستور ساخت وخواص درمانی آن
 بزرک دارو از داروهای ترکیبی افیون شامل دستورساخت وخواص درمانی
 ترکیبات داروئی تریاق دستورات ساخت نسخ وکاربرد درمانی آنها
 ترکیب داروئی تریاق کپر دستورات ساخت وخواص درمانی
نسخه اقراص اقرقومعمابه برای ضعف معده وکبد وسردرد کهنه
تریاق کبیر مسمی شلیثا دستورساخت وخواص درمانی
  تریاق صغیر
 تریاق اعظم حکیم مومن دستور تهیه وخواص درمانی آن
 تریاق الاسان برای درد دندان
 تریاق انفع برای قولنج وفالج و روشنی چشم ونافع معده
 تریاق العض برای مرض هاری
 ترکیبات داروئی تفاحه برای تسکین درد
جوارش عاج افیونی
حب های افیون وصنعت ساخت وخواص درمانی آنها
 حب های افیون جدوار صنعت ساخت وخواص درمانی وداروئی آنها
حب جوزبوآفیونی برای اسهال اطفال وبزرگسالان
حب الزحیر برای اسهال مزمن مفید است
حب های سعال افیونی دستورات ساخت ومصارف درمانی آنها
 حب سفرجل بدل افیون
 حب شاپور نافع تقویت اعضا
 سایر حب های افیون شامل روش ساخت وخواص درمانی آنها
دحمرثا  افیونی شامل دستورات ساخت وخواص درمانی
دواهای افیونی دستورساخت وخواص وکاربرد درمانی آنها
 سفوف افیون برای جلوگیری ازخون ریزی مثانه وکلیه ومقعد و مسکن ورم
شموم ترکیب داروئی افیون برای سردرد(صداع) احتراقی
  شیاف هائی که ترکیب داروئی آنها از افیون است
 ضمادهای افیونی شامل دستورساخت نسخ وخواص درمانی آنها
طلا های افیون(کرم مالیدنی افیون) روش های ساخت و موارد مصرف درمانی
ترکیب داروئی افیونی فتیله شامل روش ساخت وخواص درمانی
 معجون ابوسلیم افیون مسکن درد شامل روش ساخت و خواص درمانی
   قرص های افیونی شامل روش ساخت وخواص درمانی هریک از آنها
 قطره های افیونی روش ساخت وموارد کاربرد وخواص درمانی
 معجون قفطارغان روش ساخت وخواص درمانی آن
 کاسکبینج معجون افیونی فارس برای بیماری های زنان
 لخلخه منوم افیونی
ترکیبات داروئی افیونی لطوخات روش ساخت ومصرف
 ترکیب داروئی مروخ افیونی برای بیخوابی و مرهم جراحت
معجون ابوماهر نافع کلیه ومثانه وبند آمدگی ادرار ومسکن دردهای تناسلی ومقوی اعضا
 معجون اختلاف برای درمان اسهال بلغمی
 معجون اسود برای بیماری روده ای زحیرو اسهال کهنه مفید است
معجون اعظم نافع بیماری روده ای زحیر واسهال مزمن
 معجون افیونی جهت بیماری های معده وروده
 معجون بارزد بی حس کننده دندان  ومسکن وجع
 معجون بدل افیون دارای خواص ترک اعتیاد
معجون بزم اراشهجانی بسیار مفرح ومقوی اعصاب وآلات تناسلی
معجون بولس برای تقویت حافظه
 معجون ربع برای فروکش تب مصرف داروئی دارد
معجون رضوی بسیار نافع برای تقویت قوه باء
معجون ضمیری نافع برای فلج وامراض مغزی واعصاب
معجون غیاثی نافع از برای درد سرمزمن
 معجون غیاثی برای قوه باء
 معجون قبادالملک جهت ورم مفاصل ونقرس وتسکین درد
 معجون قدرت دراکثرامراض بلغمی نافع است
 معجون قیصر فیلجوس برای بیماری خفقان وصرع و معده وعفونت خون و هضم مفید است
معجون مبهی نافع افزایش منی ونعوظ آور ومقوی کمر وبازآورنده جوانی
معجون الملک جالینوس نافع نقرس وسنگ کلیه ومثانه ویبوست
معجون میعه برای اسهال مزمن ومرض روده ای زحیر مفید است
معجون منقول نافع برای فلج ودافع رطوبات و برای مفاصل مفید است
معجون هرمس نافع ازبرای مرض روده ای زحیر وورم کبد
  مفرحات برای تقویت باء وکمر وازدیاد    منی وتقویت کلیه
مفرح جواهری نافع خفقان ووسواس وفکر وتقویت مغز وکبد وقلب
  بخور مخدر  مسکن سر ودندان وگوش
تریاق الذرب جهت ضعف معده وروده وقبض شکم وتقویت اعصاب
حلوای تخم خشخاش مقوی مغز وبدن است
حلوای کوکنارنشاط آور ونافع نزلات وسرعت انزال
 خمیره خشخاش نافع نزلات ودرد سینه وسرفه وسل و تسکین اوجاع
 داروی ترکیبی دیاقوذا (شراب خشخاش) نافع نزلات حاره وسرفه خشک وسینه وحلق را نرم میکنند
رب خشخاش جهت نزلات حاره نفع بسیار دارد
 شرابهای خشخاش جهت منع نزلات وبی خوابی وسایر امراض نافع است
    ضماد خشخاش از محمد بن ذکریا
عرق خشخاش دستور تهیه وخواص درمانی آن
 قرص های خشخاش نافع اسهال خونی وذات الریه ومثانه وسایر خواص درمانی
مرهم کوکنار جهت زخم شمشیر وسرطان وزخم کهنه
لعوقات خشخاش شامل روش ساخت وخواص درمانی آنها
 اقحوان (بابونه گاوچشم) شامل مشخصات گیاه وخواص درمانی
    روغن اقحوان برای ترمیم جراحات وعصب وورم اسافل بدن وصلابت رحم ودرد گوش
نطول اقحوان نافع برای بیخوابی سالمندان
ماهیت اقلیما وخواص درمانی آن
 احتراق اقلیما
 روش شستن اقلیما
  صنعت اقلیمای نقره واقلیمای ذهبی واقلیمای صبر
  اکسیریه (اکسیرجامع) مسهل اخلاط فاسد درهرمزاج ومقوی حفظ
  اکسیر الحیوه جهت امراض مغزی وتقویت روحی ودفع سودا ومصلح معده وکبد
اکسیر ذوالخاصیه جهت امراض مغزی وتقویت روحی وضعف قلب وسینه
 نسخ اکسیرین برای چشم
 شیاف های اقلیمیا وروش های ساخت وخواص آنها
   اکلیل الملک (گیاه قیصر) شامل مشخصات ومصارف درمانی آن
    املج (امله) شامل مشخصات و خواص داروئی ودرمانی آن
  الومالی (عسل داود) برای درد عصب ومفاصل مفید است
 اقسام انوش داروها
 معجون انوش داروی ساده شامل روش ساخت وخواص درمانی آن
 انوش داروی لولوی شامل دستور ساخت نسخ مختلف جهت نشاط وتقویت قلب ومغز ومعده وکبد وهاضمه واشتها
 شرح جوارشاتی که ترکیب اصلی آنها املج یا امله است ونافع قلب وکبد ومفرح ونشاط آور واشتها آور هستند
 روغن املج (امله) سیاه کننده موی وبرای تقویت بدن
 گرد املج (امله)جلوگیری از اسهال مقوی معده وکبد
شراب املج (امله) بی نظیر برای تقویت معده
  ترشی شوراملج (امله)مقوی قلب وهاضم واشتها آور
   مربا املج (امله)مقوی قلب ومعده ومغز
 جوشانده املج(امله)برای مالیخولیا حادث ازاحتراق صفرا
      معجون املج(امله)مفرح وبرای مالیخولیا
مفرحات املج (امله) جهت خفقان حاد ومالیخولیا وشقیقه و سودا وصرع
 معجون نبیذ املج (امله )  اشتهاآور ودفع رطوبات معده ومانع بخار از معده به سر
   انبج(انبه) شامل مشخصات وطبیعت گیاه وخواص درمانی
 آب افشره انبه نافع برای طحال واشتها آور
چینی ابنه خام هاضم ومفشی ریاح میباشد
 حلوای ابنج (ابنه) بی روغن مسکن صفرا ومقوی قلب وکبد ومسکن عطش
  افشرج ابنج (ابنه)مقوی اشتها ومطیب نفس ومفرح
  عرق آب ابنج  (ابنه)خام
قرص هسته ابنج (ابنه) قابض ومقوی معده وخوشبوکننده دهان
مربای ابنج (ابنه) مفرح ومقوی نفس ودافع خفقان
انبرباریس وامیرباریس (زرشک وذارج ) مقوی کبد وقلب و مسکن حرارت معده وقطع صفرا وتشنگی
  ارغیس(ریشه زرشک) مقوی کبد ولثه ومسکن درد دندان ونافع زخم دهان
اغذیه انبرباریس(زرشک) نافع کبد ومقوی معده
 جوارش انبرباریس(زرشک)مسکن حرارت ومقوی کبد
 گرد انبرباریس (زرشک) نافع برای ورم حاد کبد وحرارت کبد  وتقویت کبد و معده
شراب های انبرباریس (زرشک) جهت دفع سموم کشنده وخفقان وضعف اشتها
شرح نسخ سکنجبین های انبرباریس(زرشک) مسکن حرارت وحرارت معده وقلب وصفرابر
شرح قرص های انبرباریس(زرشک)نافع برای عفونت بلغم وورم کبد ومعده
مفرح انبرباریس(زرشک)لولوی نافع خفقان حاد وتقویت قلب وبدن
 خیسانده انبرباریس (زرشک) برای غلیان خون وامراض دموی
  انجبار قسمی مسکن قی ومقوی اعضا وامعا وجهت تسکین التهاب صفرا وغلیان خون وضعف اشتها
حب انجبار برای خشک کردن دربدن
سفوف انجبار (گردانجبار) برای بیماری نفث الدم
شرابهای انجبار جلوگیری از خونریزی رحم ومقعد ومقوی معده وکبد
لعوق انجبار(خیسانده انجبار)جهت خشکاندن چرک وسل وبواسیر
 مغلی انجبارجهت اسهال دموی و مرض روده ای زحیر وصفرا مفید است
 شرح جوارشات انجدانی نافع جهت برودت معده وکبد
 دهن انجدان(روغن انجدان) جهت خنازیر وعروق ونقرس ومفاصل
  مخلل ساق انجدان نافع معده وقطع اخلاط غلیظ وبرودت معده وتب وکم اشتهائی وسوء هاضمه
 معجون انجدان برای دفع انواع کرمهای شکم
 انجن برای تقویت وروشنائی چشم
     شرح زرورات انزروت نافع برای چشم
شرح شیافهای انزروت برای چشم وتنقیه بدن ودماغ
 ضماد انزروت جهت دمل ها
 قطره های انزروت نافع چرک گوش وصدای گوش
مرهم انزروت برای محل زحم وجراحات ودمل
دواءالانافح بسیار مقوی قوباء ونعوذ آور
معجون های انفحه بسیار مقوی قوه باء
نسخه انکباب (بخوردادن) نافع برای صداع یا سردرد
نسخ انکباب ( نسخ بخور) سرگیجه ومرض سدد یا گرفتگی مجاری عرق
  نسخ انکباب (نسخ بخور) برای مرض لقوه یا لمس شدن بدن از بلغم
 انیسون (بادیان رومی) شامل مشخصات وخواص درمانی
دستور تشویه انیسون
بخور انیسون نافع برای درد سر وشقیقیه
نسخه انیسون برای مرض لیثرغس یا مرض نسیان
نسخ انکباب(نسخ بخور) برای امراض درد گوش حادث از یبوست وسردرد یا صداع وزکام ونزله
نسخ انیسون برای امراض کابوس صرع ولقوه وفلج وسرفه مزمن وکری وسنگینی گوش
   دهن انیسون(روغن انیسون) جهت مرض استسقا
گرد انیسون برای دفع بادهای معده از خلط غلیظ
 عرق انیسون محلل وهاضم غذا
نسخ قرص های انیسون  برای امراض کبد و مقوی کبد وملین طبع است
 معجون انیسون برای مرض استسقای طلبی بدون حرارت
اوز(مرغابی) خواص غذائی ودرمانی آن
 اهلیج(هلیله) شامل مشخصات وخواص درمانی
 اهلیج اصفر (هلیله زرد) شامل مشخصات وخواص درمانی آن
اهلیج هندی (هلیله سیاه) شامل مشخصات وخواص درمانی آن
  اهلیج چینی شامل مشخصات وموارد مصرف درمانی آن
مربا اهلیجات برای تقویت معده وهضم کننده غذا ونافع تحلیل نفخ معده
اطریفلات (معجون سه میوه اهلیج وبلیج واملج )شامل مشخصات وخواص
 اطریفل های اسطوخودوس برای اخلاط بلغم وسودا ونافع برای صرع سوداوی وبلغمی ومرض لقوه
اطریفل افتیمونی پاک کننده معده وتنقیه دماغ ورفع کننده سودا وبلغم ونافع مالیخولیا
       اطریفل اکبر نافع برودت معده وافزایش باء
اطریفل تربدی نرم کننده طبع وپاک کننده معده از صفرا وبلغم
 اطریفل جوزجندم میل به خاک خوردن قطع کند
اطریفل خبث الحدید ها نافع بواسیر و ضعف مثانه وجمع امراض حادث از رطوبت وبلغم  به علت ضعف هاضمه
  اطریفل دیدان دافع کرمهای بزرگ وکوچک وتنقیه فضولات فاسد معده
اطریفل زبیب نافع بیماری صرع
 اطریفل رمانی مسهل صفرا وبلغم وتنقیه معده ودماغ وقطع نزلات ومنع صعود بخارات به دماغ
اطریفل سنای مکی نافع برای وسواس ودیوانگی وسایر خواص
اطریفل صغیر گشنیزی مقوی معده وبرای درد های گوش وسر وچشم که حادث از بخارات معده نافع است
     اطریفل عرق مدنی
اطریفل غددی نافع امراض خنازیر وخوانیق وجمیع امراض سوداوی
اطریفل قنبیلی برای رطوبی وبلغمی ومفاصل
 اطریفل فارسی مقوی مغز و باز کننده سدد یا گرفتگی عروق
 اطریفل کبیر نافع برای سوء هاضمه وبرودت معده وامعاومقوی معده واسترخای مثانه
اطریفل ماهان (ماهون) برای برص  ومحافظ سیاهی مو وبرای امراض بلغمی وسوداوی
 اطریفل متوسط برای بیماری های حادث از صفرا وبلغم وسودا وصداع وسرگیجه وکابوس
 اطریفل مسهل دفع سه اخلاط مقوی معده ومغز وکبد
نسخ اطریفل ملین ومقلی برای بواسیر واسهال وجمیع امراض حادث ازبرودت بلغم
 نسخ اطریفل  نافع امراض دماغی حادث از اخلاط مرکبه ومقوی معده ومغز وموی وچشم
نسخ جوارشات اهلیجی برای اشتها وبواسیر و باد شکن ومقوی قلب ومعده وامراض روحی
 ادهان کلکلانج(روغن میوهای هلیله وبلیله وامله) برای تشنج وعروق ومفاصل ولقوه وقولنج
  رب اهلیج مسهل صفرا ونافع برای صداع صفراوی وسایر امراض صفراوی
 حب های اهلیج ( هلیله )شامل دستورات ساخت وخواص درمانی آنها
    دواءالاهلیج ازطب الائمه
 نسخ سفوفات اهلیج(نسخه های گرد ترکیبات هلیله) دستورساخت وخواص درمانی
  شراب های اهلیج(هلیله) ملین ومقوی معده
عرق اهلیج (عرق هلیله) مبهی ومشهی ومکیف ومنشط است
فیروزنوش نافع برای ریاح بواسیر وبلغم خام ومقوی معده
قرص هلیله برای ضعف معده بلغمی
 شرح نسخ کلکلات یا کلکلانج (نسخ میوه هلیله وبلیله وامله) شامل ساخت وخواص درمانی
  نسخ مطبوخات اهلیج (هلیله) شامل دستورات ساخت وخواص درمانی
 معجون های اهلیج (هلیله)شامل دستورات ساخت وخواص درمانی آنها
مفرحات اهلیج (هلیله)شامل دستورات ساخت وخواص درمانی آنها
معجون های بخاح برای امراض دماغی
 نقوعات اهلیج (خیسانده های هلیله) شامل دستورساخت وخواص درمانی آنها
ایرسا(ریشه سوسن) شامل مشخصات گیاه وموارد مصرف درمانی آن
  پادزهر حیوانی وخواص درمانی آن
 شرح پیدایش وشناخت خواص درمانی پادزهر در ولایت فارس
  مشخصات کیفی وروش آزمایش پادزهر حیوانی
مزاج وکیفیت وخواص پادزهر حیوانی
دستورات خوردن حجرالتیس(پادزهرحیوانی)وخواص آن
حب های پادزهرحیوانی جهت تقویت قلب ومغز وکبد
     پادزهرمعدنی شامل مشخصات وخواص آن
حب های پادزهرمعدنی شامل دستورساخت وخواص درمانی آنها
سفوف پادزهرمعدنی (گرد پادزهرمعدنی) برای تقویت هاضمه وقلب ودماغ
بادرنجبویه شامل مشخصات وخواص درمانی آن
شراب بادرنجبویه برای امراض سوداویه دماغی وسدهای دماغی وخفقان وسوءمزاج
عرق بادرنجبویه مقوی اعصاب ومعده ومفرح وهاضم
  نسخه بادمهرج جرجانی برای ریاح غلیظه معده وسدهای کبد وطحال
نسخ باسلیقون ها شامل روش ساخت وخواص درمانی آنها
 نسخ پاشویه ها جهت جمیع امراض دماغی از جمله صداع
 نسخه  بتیسه نافع جهت امراض بارده وسرد مزاجان وسالمندان
پخته جوش نافع برای معده وضعف آن وبرودت کبد وورم مفاصل وقولنج ولقوه ونسیان
  نسخ بخورهای مختلف درمانی شامل روش ساخت وخواص درمانی آنها
 برودات  شامل روش ساخت وخواص درمانی
      بسباسه (بزربازو)
 نسخ جوارشات بسباسه مقوی باء وهاضم وخوشبوکننده وسایر خواص درمانی
 دهن بسباسه (روغن بسباسه) نافع قولنج ومقوی دماغ ومعده وقلب وجمیع امراض رحم وتناسلی
 معجون های بسباسه مقوی اعصاب ومعده
بسد (ریشه مرجان) شامل مشخصات وخواص درمانی
 قرص های بسد نافع برای اسهال دموی وقذف خون
 معجون بسد نافع برای خونریزی بیش از اندازه درحیض و اسهال دموی  ونفث الدم
 بسفایج شامل مشخصات وخواص درمانی آن
حب بسفایج بلغم وسودا را از معده پاک کند وتنقیه دماغ مینماید
سفوف بسفایج(گردبسفایج)مسهل سودا وخلط محترق سوداوی
شراب بسفایج مسهل سودا
 مطبوخ بسفایج (جوشانده بسفایج) جهت درد معده وبواسیر وصرع وامراض سوداوی
بصل (پیاز)شامل مشخصات وخواص درمانی آن
حسو بصل (پیاز) نافع سرفه بارد و مقوی باء
 دواءالبصل مولد منی ونعوذ آور
 مرهم های بصل (پیاز) روش ساخت وموارد مصرف درمانی
 مخلل بصل (ترشی پیاز)جهت یرقان واشتهاآوروتقویت هاضمه
بط(اردک)شامل مشخصات و خواص
دهن البط(روغن قاز یا اردک) برای ورم مفاصل
شراب بطیخ وصنعت آن
مربای پوست هندوانه جهت برسام ووسواس وپیسی ودرد سینه وضعف معده وتقویت هاضمه
 غذای بغرا مسکن قی وصفراوی والتهاب وتشنگی ومقوی بدن
   بقله الحمقاء(خرفه)شامل مشخصات وخواص درمانی آن
    بلادرشامل مشخصات وخواص درمانی آن
شرح ترکیبات داروئی عسل بلادر
انقردیاکبیر برای جمیع امراض معده وصداع وجنون وهزیان والتهاب کبد وطحال وکلیه
انقردیا صغیر نافع برای رعشه ولقوه وفلج وپاک کننده اخلاط وکلیه ومثانه
 جوارشات بلادر وروش ساخت وخواص درمانی آنها
دهن البلادر (روغن بلادر)برای بواسیر وجمیع امراض ریاح غلیظه
عرق بلادربرای جمیع امراض بلغمیه ومفاصل وتشنج وسالمندی
    نسخه لبانه الطولونیه  جهت سرعت انزال وتقویت باه
معجون بلادر جهت اعصاب وتقویت دندان ولثه ودفع امراض فلج ولقوه ورعشه وسکته ونقرس ومفاصل
 بلسان شامل مشخصات وخواص درمانی وموارد مصرف آن
 معجون بلسان نافع مثانه
معجون بلوط شامل مشخصات وخواص
 سفوفات بلوط(گردهای بلوط) برای بیماری سلس البول یا  ادرار ریزی
 معجون عطائی برای جهت دفع سرعت انزال و خودادراری
بن (قهوه) شامل مشخصات و خواص مضره ومفید قهوه
 نسخ بنادق البرودات نافع جهت مجاری ادرار
معجون بنادیقون نافع برای سردی معده وکبد
 بنفسج(بنفشه) مسهل صفرا ومسکن عطش
جوارش بنفسج(بنفشه)مسهل سودا و بلغم
 حب های بنفسج(بنفشه)صداع حادودردگوش ودردسینه وسرفه وسایر
خمیره بنفسج(بنفشه)دفع صفرا وبرای امراض عفونت خون وذات الجنب وذات الریه
 شراب های بنفسج (بنفشه)برای تسکین غثیان خون وتلیین طبع
دهن بنفسج(روغن بنفشه)جهت خشکی دماغ وسرفه ونرم کننده اعصاب ومفاصل
دواءالبفسج (دوای بنفشه) دفع صفرا وبلغم ازاندامها
قرص های بنفشه جهت امراض حاره که بایبوست طبع همراه باشد
 لعوقات بنفشه جهت سرفه وقولنج ورمی وصفراوی
 معجون های بنفشه نافع امراض صفراوی ودفع سرفه
انواع نسخ بوزه ها (نبیذ)وذکر مواردی ازآنها
      بیش وهلاهل
  بیض (تخم مرغ) مشخصات وخواص
 حلوای تخم مرض مقوی
  دهن البیض(روغن تخم مرغ) نافع درد دندان ورویانیدن موی وآماس مقعد وبواسیر
نسخ عجه یاخاکینه یا کوکو
 تابنول شامل مشخصات گیاه وخواص درمانی آن
 عرق های تابنول جهت درد شکم وتقویت معده وخوشبوکننده دهان
 ریشه تربد شامل مشخصات وخواص وروش مدبر(آماده کردن)برای کاربرد ترکیبات داروئی
      جوارش تربدی مسهل تنقیه معده ودفع فضولات
   حب های تربدی دفع سودای بلغمی ازبدن ونواحی قلب ومغز
 دوای تربد نافع برای بلغمی مزاج نافع صرع ومالیخولیا
 رب تربد مقدارکم خواص داروئی قوی نافع صرع ومالیخولیا
سفوف تربدی (گرد تربد)دفع بلغم ونافع برای امراض بلغمی
 شراب های تربدی دفع صفرا وبلغم عفونی
معجون های تربدی برای قولنج ودفع بلغم ودرد کمر
   ترنجبین وخواص داروئی ودرمانی آن
شراب ترنجبین برای سل وسرفه ونفث الدم ونفث المده
معجون ترنجبین مقوی باء وملین طبع
 تریاق هائی که درآنها افیون نیست وطرز تهیه نسخ وخواص درمانی آنها
دانه گیاهی   تشمیزج(چشمیزک)دارای خواص قابض ومحلل ومقوی باصره
 نسخ ذرورتشمیزج جهت امراض مختلف
 سفوف تشمیزج (گرد تشمیزج) جهت بواسیر خونی وسرعت انزال وسیلان منی
   قطره های تشمیزج(چشمینه) نافع ومسکن التهاب چشم
 کحل تشمیزج(سرمه چشمینه) جهت بیماری چشم
 تفاح (سیب) شامل مشخصات وخواص داروئی آن
  جلنجبین تفاح(سیب مربا) برای ضعف دل ومغز
  جوارشات تفاح(سیب) جهت تقویت احشا ومعده ومغز وهاضمه وقلب
 حلوای تفاح(سیب) مقوی معده وکبد وخلط آور
رب تفاح (سیب) جهت رفع غشی
  شراب تفاح (سیب) مقوی معده ونیکوکردن رنگ رخساروبوی خوش دهان ونافع تنگی نفس ورفع قی واسهال
 عرق تفاح(سیب)برای تقویت قلب
 تمر(خرما) و انواع  و مشخصات وخواص آنها
 دواءالتمر(دوای خرما) مقوی باء
 تمرهندی ملین طبع ومسهل صفراواخلاط وبرای فشارخون
مربای تمر(خرما) جهت تقویت قوه باء
جوارش تمری(خرمائی)  برای بند آمدگی ادراروقولنج ودرد معده
   حلوای بزرتمرهندی برای قوت باء وامساک منی
 شراب تمرهندی مسکن عثیان صفراوی وملین طبع ومسهل صفرا واخلاط محترقه
  مربای تمرهندی
 معجون تمرهندی برای قولنج
 تنباکو شامل مشخصات وخواص درمانی آن
کوراکو جهت درد دندان وتقویت دندان ولثه وخوردن آن جهت طحال وکرم های معده
 شرح نسخ تنزوها
   توت شامی شامل مشخصات وخواص درمانی
 تودری شامل مشخصات وخواص درمانی آن
 توتیا شامل مشخصات و دستورالعمل ها ساخت نسخ وخواص درمانی
نسخ توتیا جهت جذام
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :