لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
نرم افزار مفردات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی - شرح نرم افزار های مرجع طب سنتی

نرم افزار مفردات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

دوشنبه 16 مرداد 1391 19:02 نویسنده: سید رحمت الله انصاری چاپ
جهت اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار با  تلفن تماس 09123382295


مفردات یا خواص داروئی گیاه ، حیوانی ، معدنی از قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

                     

با دو سند خطی و متن یافته های نوین با تصاویر مربوط به آنهاآبیل 
آجر- خشت
آچین
آذان الفار - گوش موش - اناغلیس
آذربو - آذربویه - عرطنیثا
  آذریونه - آتش گون - طیلاون-طالون-
آردتوله - صحنات
آرغیس، عود الریحه، پوست ریشه زرشک
آزاد درخت - جبلی داروان - روباترس - زهرزمین - سیس بان - طاخک - طامک - شجره الحره
مورم - آس - مورد - مرسنین - آسای
آس بری - مرسیسااغریا - مرسیااغیریا - زندهندی - ریحان القبور - مورداسفرم-مورد بری
آسیوس - نمک چینی
غازیانی - آطریلال -پائی زاغان- حشیشه الارض-حرزالشیطان-رجل الغراب
حشیشه النجات - حشیشه السلحفات - آلسن - مبری الکلب
آملیلس
آنس النفس-حشیشه النفس - کرفس آبی - هوفاریقون - فاریقون - مونس الوحش
ماء الجمه-آب کمه
مصالح طعام - ابازیر- مساله
ابراهیمیه
ابریشم - ابریسم - کناغ - قز - ریشم - کچاریشم - برنی - ایپک - شاربا - شباریه - ستاریه-شاهربا
   ابرون-همیشه بهار- حی العالم-ابلیو-سوقرطون-سوقوطون-سروالی
ابزار- برار
ابقر- شوره - نیترات پتاسیم
ابن عرس - راسو - موش خرما
  :ابوحلسا - ابوخلسا - هوچوبه-شنکار-شنجار-حناءالغول - خس الحمار- رجلالحمامه - شجره الدم
ابوقانس - ابوقایس - حوراعصافیر-خول العرب - غاسول رومی - صابونیه- عرق الحلاوه
ابوقسطس -ابوفسطون
ابهل - سرو کوهی - اورس- عرعر - ریس - اروج - بروسا - برون - برسامون - یروتون- حب العرعر - ثمره العرعر
خرماده - اتان - سندانه - گدهی
اتباطون
اطروغا - ریحان الماء - ریحان النفع - متکه - بجوزه - بجوره - بجوژه - قسطرین-مارسیقا- قنطرما -  اترج - ترنج - بالنگ
  اتنکن - انجره - گزنه
اتیس
شور گز - اثل - گز - افلاروطس
اثلق - پنج انگشت - فجنکشت - پنجنکشت - پنجکشت - حب الفقد - حب النسل - سنبهالو- اغنیس واغیس- ویطس - شوثا
اثمد  - سرمه - کحل- کحل سلیمانی- کحل اصفهانی- کحل جلانیز- انجن- طمساوس-کوخلن- صیدا- ملیطی
اجاص - آلو - آلوبخارا- نیشوق - فوقامالین - فوقامالیس- عین البقر - جالسااکاما - بادکوکافیلون- قوقیلا -جاصا
احریض - احریص - گل کاشفه - کاجیره - گلرنگ - رنگ زعفران - کسکونه - گل خنق - بهرم - بهرامان - کاجارا - خریع - کسم - کسنبه - قنحیش
احیون - اخیون - سرافعی
   اخثاء البقر، سرگین گاو
اخنینوس
اخرساج
اخیروس
 ادرک - آلوچه سلطانی - نیشوق - زنجبیل تر - اجاص جبلی - برقوق- آلوچه
کچله - کچوله - فلوس ماهی - کلاخ دارو - قاتل الکلب ،حب الغراب ، خانق الکلب  - اذراقی - اذارقی - اذاراقی
سمندرپهن-کف دریا - اذارافیون
اذخر - کورگیاه -   گزنه دشتی - کوادم - بتن مکه - خلال مامونی - طیب الغریب- کند هیس -کند بیل - کندتول – سوریا
اراقو - سیهک
چوج- پیلو -جال - کسکیه - اراک - درخت مسواک
اربع واربعین - هزارپا - کتکهجوره - کنکهجوره- ذوالاربعه والاربعین
 ارجوان - ارغوان
اردق ناقی -  قثاءالحمار
 دوکی-روزی- تمن -  کرنج-اوریز- چاول -برنج -اُرُز/ارز
اورز- درخت صنوبر بی بار
موریانه - دیمک - ارضه
ارسطون
 ارغامونی - خشخاش صحرائی - مامیشا -  مامیثا سرخ- بن پوسته
ارقیطون - ارقیسون - قروسوقیون- آرا قیطون-اراقیطون - بابا آدم
اثوس - ارقطیون - ارقطورون - ارقطون
ارمال وارمالک - لوده - ارمالی - ارمانی - ارماک - ارمال
ارمنین
ارنب بری - خرگوش - تمور - تموز - سسا - سسه - کهرهه - کهره - فروسیمون - اغروس - غرساوس - غروساوس - لاغورسی - دوشان - لاغون - لاغوتی
 ارنب بحری - کاسا -عشروش ، سلاسیوس ،لاغورس (لاغروس )،تلاسیوس ،ملاسبوس- خرگوش آبی
اژوسه - بانسه - آنسه - اروسه
آرید برید - سوسن آزاد- ارتد برید
 تکرف تگر - سگند بالا -گهئونا - اسارون - بریاله - سرابیون - سرانیون
اسد - شیر - اکهه - پاگ - باگ - ناهر - لیوند - البون
جعفلیل . جعفیل . اوروبنقی . اوروبنخی . هالوک . خانقالکرسنه - اسد العدس
اسرار
اُسرَنج / سرنج / اسرنج/ازقون/سیندر/سیندور/سلیقون/سلمیقون/سندریس/حندویس
اسروزع/اَسروزَع
اسطراغالیس- اسطراغالس -  مخلب العقاب الابیض -خریری
 سطُوخُودوس / اُسطوخودُوس /استوقد و س/ شاهسفرم رومی  / تروم ، تریو  آنِس الارواح ، ممسک الارواح ، انیس الارواح    / سحاوس ، سخاوس/ تنتنه ، تینة
  اِسفَانَاخَ / فارسی اسفاناخ/ به هندی   پالک  / یونانی  سوناخیوس ، سوسان فوسوخیوس ، سومانیوس ، سوماجیوس ، سومافیون/ رومی   ابرقیا ، ابرقلیا/ ترکی   ابرقیا
"اسفلیناس
ازادویه مجهول است و جالینوس آنرا قنابری دانسته است"
   اِسفَنج، اَبرِمُرده  / ابرمرده ، ابرکهن ، ششکرد، کاذران ، لشکر
اسفندان
"اِسفیداجَ /اسفیداج
فارسی : اسفیداب ، سفید آب ، سفال ، سپیده
عربی :معرب اسفیداب فارسی ، باروق
هندی : سفیده ، پهول
یونانی : سمونیون ، خمسیون ،سلیقون ، زبرقون ،المونیون
ترکی:  کرتان (کرشان)
سریانی:  اسقطیقا ،سقطیقا
عبرانی : باروف ، باروق"
"اسفیداج الجصاصین، سفیداب یزدی
 
اسفیداج الجصّا صین
 فارسی : سفیدان یزدی نامند
 
*توضیحات : سنگی براق صفایحی است که در یزد و نواحی اصفهان از معدن گچ و امثال آن حاصل می‌شود.
 
منابع: مخزن"
"اسفیدباج ،  شوربا
 
اسفیدبا. اسفیدوا. اسفیذباج . سپیدبا. (زمخشری )."
اُسقَنقُور /سقنقور/ اِسقَنقور / سقنقور /سقنقس
اسقوردیون، موسیر / موسیر، سیر دشتی/ اُسقَوردیون / سقوردیون/:   ثوم البری/ لهسن/ ثوماالحیه ومعروف به ثوم الکلب
اسقولوقندریون، زنگی دارو / عربی  کف النسر/ یونانی   مزیل الصفا  / متفرقه  به اندلسی افربان ، عقربان
اسقیل، عنصل، پیاز موش، اِشقیل / فارسی   پیاز دشتی ، پیاز موشی  ، پیاز موس/ عربی   بصل العنصل ، بصل الفار
اسکتو، سعد، حب الزلم
اسکنده/اِسکَنده / اسگند/ هندی : نام دوای هندیست ، باج
اسل/ هندی کسرانی/ عربی   اَسل
"اسلنج، لحیه التیس، ذنب الخیل
 
     اِسلَنج"
"اسود سالخ
 
اسود سالخ
فارسی:  مار سیاه
عربی:  حیة السوداء
هندی:   کالاناک ،ناگ"
اُشتُرغاز، خارشتری، اشترخار/  عربی   زنجبیل العجم ، زنجبیل الفارس ،محروس ،محروث /محدوث /شوک الجمال/ مصر لحاح ، لحاج/ هندی اونت کتاره/ یونانی  فرافیون ، آثاریون/ رومی  قراقینوس واتاریون
اشخیص/ فارسی  مار دشتی بیش/ شیرازی  ماروشی بیش / هندی بنکم / یونانی   خامالاون لوفش/ به بربری اواوا
اشراس، سریش/ سریانی  عقار اعرون/ یونانی  انونیس/ ترکی  جریش
اُشَق، اُشَه، اشنه / یونانیاثانقون ،امونیاقن ،پرنقش / فارسیاوشه ، کلبانی ، کلیانی ، بدران/ مصر قنا ، شق ، کلخ/ هندی  کاندر/ سریانی کاما/ عربی  معرب اشه فارسی ، اشجّ (اشج ) ، وشجّ (وشج ) ، سق ،لزاق الذهب ، وشق
"اشنان، علف شور  
اُشنَان / اشنان
 فارسی : کنست ( کنشت ) ،کنستو ، چوغان
عربی :  لغت عربی است ، حُرض ، غاسول (برای آنکه ثیاب را بدان شویند) ، خرءالعصافیر
هندی:  کئول
 یونانی : مرسیون ، انوقطی"
 اُشنَهَ / اشنه/ فارسی : دواله ، دوالک ، دوالی /عربی : لغت عربی است، شیبةالعجوز ، مسک القرود/ هندی : چهریله ، چریره ، اکسیر ، سیخ، سیلج/ یونانی : ابریون    ،ابرویون ، بریون/ سریانی: شیب دیبا
"اصابع الصفر
 فارسی : معروف به کف عایشه و کف مریم است .
عربی :فسفو ابراسین ، نشوابراسین، شجرةالکف
هندی : هنس بدی ، هنس یدی"
اصابع فرعون
اصابع هرمس / فقاح سورنجان / گل صورنجان / (انگشتان اخمو)
اصابع الاصوص
اَصطَرک، اَستَرک،  قره بوخور،  اِصطَرَکَ /اصطرک
"    اَطراطِیقوس
   عربی:  حالبی
یونانی : اَطرَاطِیقوس (به معنی شبیه الکواکب )"
اطرماله
"اِطرِیه 
اَطرِیَهَ
فارسی : آش آرد ،آش رشته،ماهیچه
عربی:  اَطرِیَهَ
هندی:  سیوس
ترکی:   اوماج (وماج)
سریانی: شهیرون"
اَظفارالطیب (ناخن بویا)، ناخن پریان، ناخن خرس  / ناخن پریان، ناخن بویا، نکه
"اظفارالجن
هندی : کربن بات ، کرن پات"
"افاویه، ادویه خوشبو
 
 
اَفاویه
هندی:   گرم مصالح"
"اَفتیموُن، سس صغیر  
 
اَفتِیمُون
عربی : شجرالضبع ، شجرة الضبع
 هندی : اکاس بیل ، امل بیل ،امر بیل آکاس بیل (نام ولایتی است مشهور )
 یونانی : اَفتِیمُون (به معنی دواءالجنون )
رومی:   شیون
ترکی:   شیون
 سریانی : سورمورو ، سوردر (سورمور )"
"افربیون، فرفیون
أَفَربیون/فرفیون/فربیون/ابرفیون/ابربیون
 عربی : آکل نفسه، آکل بنفشه  ، قاتل بنفشه ، قاتل نفسه ، حافظ النحل ، حافظ الاطفال ، کروسی الغنم
یونانی:  حالاس ،تاکوب
رومی:  افنین
مغربی:  بستانه"
اَفسنتین (افسنطین) فارسی  مروه ، موی بخوشه/ عربی  خَترَقَ ،  خترف (خرق ) مصری    دسیسه ونوع جبلی آن را ربل گویند  هندی  مجتری ، شتارو   یونانی  /  أ فسنتین رومی  /   ترکی   البسقیون (البستیون)
 افشرج، عصیر، افشرده میوه های آبدار
"افعی 
یونانی : احدیا  ، احادیا
عبرانی : افعی (که نوعی از حیه و حیه اسم جنس آن است )"
افلنجه
افنیقون
افیقطس
افیمیدون/اَثیمَدیون، اَفِیمیدون
افیوس - ترب صحرائی
افیون؟ -تریاک
اَقاقِیا
اُقحُوان، بابونَه، گاوچشم
اَقسَون (کنگرفرنگی بیابانی)
اقط،- کشک؟
اقلیمیا
پاچه گوسفند - اکارع
اکتمکت
اِکلیل المَلِک، شاه افسر، ناخنک
 اکلیل الجبل، اکلیل
الب؟
  النج، اهل
آلُوسَن، الوسون، لوبیای مصری
اونومالی، امالی، اُورمالِی، عسل داود
الوین
الیه، دنبه
اماریطن
اَمبِرباریس، زرشک
امدریان
امرود (گلابی)    در بندرانزلی ارموت و انبروت در منجیل ، هومرو
امره
     امسوخ، انابیب/  دم اسب / ذنب الحصان / ذنب الفرس/ ذنب الخیل/ کنیاث /حشیشة الطوخ/ آت قویروغی / امشوخ
امعاء ، روده
اُمَّ غِیلان، مُغِیلان
اَملَج، آمله
 امل بید
امل کچائی
  نباتالشیخ  /ام وجع الکبد(مادر درد کبد)
اناغالس
اناغوروس / بلغت رومی اناغالس / خروب الخنزیر/ ام کلب / ثمره آنرا حب الکلی و خرنوب الکلاب نامند.
انبج ، انبه
"انتله / جدوار
نامهای دیگر آن: زَدوار، ژَدوار، سَطوال، قرنباد، ذروار، فاط انتله سودا، سطحیلون، ماه فرفیون، ماه پروین، متاسرین، نرسبی و ساطریوس میباشد."
زهره/ آبنوس کیانی/ انثلیس
انارف / برسیان دارو/ معرب انگبار/ قرنوه /هرنوه
  اَنجُدان،  اَنگدان، آنغوزه/انجدان
اَنجُره، گزنه/  نبات النار   / بترکی کجیت/ بعربی قریض/ و بهندی اتنکن و بلاتینی ارتیک پریوم/ بلغت گیلان هرتیکه
تین ،انجیر آدم ، انجیر بستی ، انجیر بغدادی ، انجیرپزان ، انجیر حلوانی ، انجیر خرما، انجیرخوار، انجیرخواره ، انجیرخور، انجیر دشتی ، انجیرستان ، انجیرفام ، انجیرفروش ، انجیر فرنگ، انجیر فرنگی ، انجیر وزیری و انجیر هندی شود./ انجیر آدم
"  اَندرو صارون
    اندروصارون و اندروبیلون به یونانی اسم قاسنی است و مولف جامع تمیمی اندروصارون را بلغت یونانی اسم لسان العصافیرمی داند"
انداهمان
اندروطالیس، کلنج، ملاج
اندروطون
انزروت / اَنزَرُوت، کنجده، کحل کرمانی، کحل فارسی
انسان
"  انغرا
(گیاه ) انوتیرا/راس الجاموس / انوتیزا/ اتوزن"
   انف العجل/ اَنارّینُن /  لخنیس
اسقوریدوس / انفخ/اِنفِحَه / انفجه (پنیرمایه)
انکول واکول
انکیز
انناس
اَنّوُطِیلون، اُوبوطِیلُون/   انوطیلون/ طاطوره(عربی)، جوزماثل، گوزماثل، تاتوله، بقمْ، طلانور،جوزماثم.
انیسون، بادیان رومی
اوافیوس
  اوز، غاز و مرغابی
  اوسبید، اوسید، نیلوفر هندی /  سعله باقلی، لاله مردابی و کانوال میباشد.
اوفیموبذاس
  اونوما، مسقط الاجنه
اونومال?/ اونومالی، امالی، اُورمالِی، عسل داود
زعرور باشد و آن را در خراسان علف شیران و به عربی تفاح البری خوانند.
اورمالی و اومالی، دهن عسلی، عسل داوود
اهال
اهلیلج، هلیله، هلیلج
اهلیلج کابلی، هلیله کابلی / به فارسی هَلیلَه/ در کتب طب سنتی با نامهای «اِهلیج» و «هلج» آمده است
     اهلیج اصفر، هلیله زرد
اهلیج اسود، هلیله سیاه
 اهلیلج چینی
ایارانوطانی / عشبه مکرمه
 ایثولیس
 ایدمامیر  (داخج)
ایدیغون
ایذااریذا
ایری فارون
اِیرسا، زَنبَق
  زیتونیه /ایمارانوطالی، عشبه مکرمه
ایل، گوزن، گاوکوهی
بابونه/بابونَه (بابونَج)  قرّاص /قحوان / اقحوان / بابونک / بابونق.
  بادآورد، کنگرسفید
بادرنگبویه/بادرَنجبویه (بادرَنگبویه)
  بادروج،  باذروج (ریحان کوهی)  ریحان کوهی، تره خراسانی، اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج ابیض میباشد.
بادزهر ـ حجر السم ـ تریاق/ در فارسی تِریاک /تِریاق و نوش یا نوشدارو بوده است
بادزهر قنفذی
بادزهر معدنی
"  باذِنجان /بادِنجان/بادنگان/ بهندی بیگن/ بعض عرب آنرا کهکب خوانند.
    نامهای دیگرش   بادنجان/باتنگان و بادنگان / حَیْصَل/  و انب و پاتشگا و یا پاتنگا و کهپرک /حدق، یا حَذَق نیز گویند."
" بادنجان صحرائی / حَدَق/عِرْصِم / بهندی بهت کتائی و بزرگ آنرا بهرنا و بیونانی کفیشون نامند.
/بادنجان بری"
بادیان خطائی/ انیس ستاره ای، انیس چینی و انیس ونبری میباشد.
  بارزد ـ باریجه
"بارود(باروت)
بارود/ یَمسو/بارو/ شوره / اَشوش/ ملح البارود/ ملح صینی / حجر آسیوس / اسیوش/حجرالسیوس / شوره /نمک چینی"
باریلوماین
بازی؟ ـ باز؟ /  بازشکاری
باشق ـ باشه/ بواشق
باقلا؟  / نام عربی   باقلی؟ – فول؟
باقلای قطبی / باقلای نبطی
پالسه
پاکر
پالک جوهی
"
بالنکو
 
نامهای دیگر آن: بالنگو، بالنگو شهری و بالنگو شیرازی میباشد."
بامیه
ببغا ـ طوطی
ببر
پپیه (ببیه)
پپیهه (ببیهه)
بخورالاکرادـ بخورکردان
"بخورالسودان
بهندی رسبت نامند."
بخور مریم/ سیکلامَن، قرنالغزال، خبزالخنزیر، پنجه مریم، چنگال مریم، عرطنیثا، چنگ مریم، رکف، ققلانیوس، شجرة مریم،
پخته جوش
بدسغان (نیلوفرصحرائی) بَداشقان
بدهل/ میوه درختی است درهند که به برهل گویند
بر؟/به شیرازی لول؟
بردی/بَردی (پاپیروس)
  بَرشیاوُشان (پر سیاوشان) /ضفیره / ضفائرالجن / کزبرةالبئر/ سبعالارض / شعرالارض / شعرالغول / شعرالخنازیر/ شعرالجن
برسیان ـ برسیانا/  الوسیون
برطانیقی /    بستان افروز/بَرطانیقی
برک , پوست درخت,
برکک شیرازی/ غایش/برکک شیرازی/غباریه / عنب الدب / مردار آغاجی / برگک / بارشین
   برنجاسف، بشنیز، بومادران
بهاردرخت مغیلان / برم؟/  برخی آنرا شکوفه مغیلان دانند
برنک کابلی، برنگ کابلی،  برنج کابلی  / برنگ کابلی/برنق برنگ/ برنج کابلی
برنوف ـ شابانج ـ شابانک
برواق
 بروانی /سریانی عربروس/یونانی اسقوانس
برهتا
بریا مصری ـ بقله
بریاله؟
بَزرقَطونا (اِسفَرزه)، اسبغُل/ اسپغل/اسفرزه/بزرقطونا
"بزغنج و بزغند
فارسى من پسته است و اعراب آنرا معرب کرده فستق   گویند و فرنگى ها به من پستاش  خطاب مى کنند."
 تخم برزک/بزرکتان /بزرالکتان
پسپاسه و بزباز درختی است در عرب مشهور، به خورد مردم و ستور آید
 بستان افروز/ بیشتر به گُلِ تاج خروس  معروف است
بستیاج ـ خلال متکا ـ سدی/  شیح، درمنه ترکی، شیح بری، شیح کوهی، شیح بحری، شیح ارمنی، شیح یهود، شیح خراسانی، قیصوم ماده، خلال مکه و بستیاج میباشد.
بُسَد، بدل مرجان  / بسد / مرجان را گویند و آن را حجر شجری نیز خوانند.
بُسر و بَلَح، خرمای کال و نیمه رسیده/بسر/بلح
بسفایج، بسبایج (بسپایک)    لفظی است معرب پس پایک و آن دارویی است که به عربی اضراس الکلب و کثیرالارجل خوانند
"بشام
بشامه درختی است خوشبوی که آن را ذُهل نیز نامند."
"عرایس النیل  
/بشنین"
بصاق، بزاق (آب دهان)
    بَطّ (اردک) مرغ آبی / بط؟/ اسم فارسی اِوَزّ است / اوز/ اوزة/ وز/ وزین / اردک /حصانة/
جراد البحر ـ ملح دریائی / ملخ دریایی / میگو/ روبیان/ اربیان / ملخ آبی
جرجیر/ترتیزک آبی / جرجیر / شاهی/ (ترتیزک آبی)
جرجیرالماء ـ قره العین / کرفس آبی /کرفس الماء/دیقورس/سلینون/افوسالیوس/کرقشا/سیون/کنگرآبی
جرمیلک
چرونحی/جرونحی
جری ـ مارماهی
جزر ـ زردک ـ کاجر
مهر یمانی /مورش یمنی / مهر سلیمانی/ جزع
جعده ـ فولیون  / مریم نخودی کوهی
بوف؟/جغد ـ بوم؟
جفت آفرید /  خصیة الثعلب، سعلب، شاطریون، سحلب، ثعلب مصری، ارکیده، ارکید، سه‌برگ، سالپ، ونیله، تولکی، کوکره
جکی
چکوتره (جکوتره)
پنوار/جکوند
گلاب/جلاب
چلاپا / جلب (جلابا)
جلد / پوست
زاج المطبوخ
"گربه زباد
/زباد"
زبد؟/زُبد (کره؟)
زبدالبحر/کف دریا
زبدالبورق، کف بوره/ بورق/ بوره، تنکار، نطرون
زبرجد؟
زبزب، خوک ره/، زبازب / گورکن
زبیب/زَبیب (مویز؟)
زبیب الجبل ـ مویزک ـ مویزج
سماد /کود؟ /زبل (مدفوع)
بهندی کاج / آبگینه / زجاج؟ (شیشه)
زراوند/زَراوَند (سراوند)
زراوندمدحرج ـ زراوندکرد ـ   نخود الوندی/  خربزه ابوجهل، زریوند، زرآوند گرد، مدحرج، نخودالوندی، شجرهرستم،
زرنب/زَرنَب (سرخدار)
زرنباد /  زُرُنباد (زَنجَبیل بیابانی)
زرافه
زرازیر /زرزور، سار؟
آرسنیک/زرنیخ؟
زریر؟، به شیرازی اسفرک اسپرک
زریق
لبن الخنزیر - شیرخوک
لبن الرماک - شیر مادیان
 لبن الضان - شیر گوسفند ومیش
لبن اللقاح - شیر شتر
لبن المعز - شیر بز
لبن النساء - شیر زنان
لبن حمار الوحش - شیر گورخر
لبن الغزال - شیر آهو
لبن الحامض - ماست
لبن السوداء
لبن الیتوعات
لتکو
لجالو
لحم؟ -گوشت
لحیه التیس - شنگ
لخنیس
زبان؟-لسان؟
لساه - کحلا
لسان الابل

 

 آبار - سرب سوخته - امولیقون  زرگون - زرقون - زرجون - سلیقون - سندوقس - اسرب محروق

 

   آبنوس - ابنوس - آبنوز - هبن - هبنس -اوانس

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :